Information


Goon has a minion!

Minion the Minicore
Goon
Legacy Name: Goon


The Darkmatter Blob
Owner: curbdirt

Age: 12 years, 1 month, 2 weeks

Born: October 11th, 2009

Adopted: 6 years, 9 months, 3 weeks ago

Adopted: February 4th, 2015

Statistics


 • Level: 14
   
 • Strength: 7
   
 • Defense: 24
   
 • Speed: 11
   
 • Health: 14
   
 • HP: 14/14
   
 • Intelligence: 0
   
 • Books Read: 0
 • Food Eaten: 0
 • Job: Unemployed


Pet Treasure


Springtime Dark Matter

Ink Matter

Firework Matter

Spectrum Matter

Pollen Matter

Cake Matter

Rave Matter

Beach Ball Matter

Dust Matter

Dark Matter Pumpkin

Alien Matter

Celebrating Dark Matter

Assorted Dark Matter Stickers

Roiling Storm Matter

Gingerbread Matter

Rift Matter

Candy Matter

Time Matter

Frozen Matter

Reborn Matter

Brain Matter

Hydro-Matter

Anti-Love Matter

Snowflake Matter

Particle Matter

Nuclear Matter

Heartbroken Matter

Envious Matter

Vampire Matter

Dark Matter Fruit

Angelic Matter

Coal Matter

Pilgrim Matter

Crazy Matter

Skull Matter

Dark Matter Neko

Darker Matter

Snow Matter

Love Matter

Tainted Matter

Holiday Dark Matter

Pure Matter

Spark Matter

Light Matter

Dark Matter Sugar Pixie

Dark Matter

Pet Friends